بلاک چین چیست و چکار می‌کند؟

بلاک چین چیست؟

بلاك چين يك دفتركل توزيع شده و مشترك است كه عمل فرآيند ثبت تراكنش ها و رهگیری دارايي ها را در يك شبکه ساده ميكند. “دارایی” ميتواند ملموس و با وجود خارجی مانند خانه، خودرو، پول نقد یا زمین باشد. يا ناملموس مانند حق مالكيت معنوي نظير حق اختراع، حق چاپ يا نام و نشان برند باشد. تقريباً هرچيز دارای ارزشی را ميتوان در یک شبکه بلاک چین به راحتی ثبت و رهگیری کرد و ریسک خطرپذیری شبکه را به حداقل رساند و سطح کنترل آن را برای تمام اعضای شبکه بالا برد.

اين سريعترين تعريف برای بلاک چين است. این مقاله را دنبال کنید تا بیشتر با این فناوی متحول کننده آشنا شوید.

علت نامگذاری بلاک چین

علت نامگذاری بلاک چین روشي است كه داده هاي تراكنش را در بلاك هايي كه به يكديگر پيوند خورده اند تا يك زنجير را تشكيل دهند ذخيره ميكند (شكل را ببينيد). با افزايش تعداد تراكنش ها، بلاك چين هم رشد ميكند.

بلاک چین چیست و چکار می‌کند؟
چیدمان بلاک ها در بلاک چین

بلاك ها زمان و توالي تراكنش ها را براي ذخيره شدن در زنجيره بلاك ها -يا همان بلاك چين- درون شبكه گسسته اي ثبت و تاييد ميكنند. اين شبكه با قانون ها و مقرراتي اداره ميشود كه مشاركت كنندگان شبكه روي آن ها توافق كرده اند.

هر بلاك دربردارنده يك رشته رمز (Hash) (اثر انگشت ديجيتال يا شناسه يكتا)، برچسب هاي زماني تراكنش هاي معتبر اخير و رشته رمز مربوط به بلاک قبلي است. رشته رمز بلاك قبلي، بلاك ها را به يكديگر پيوند ميدهد و از تغيير يافتن هر بلاك يا وارد شدن يك بلاك بين دو بلاك موجود، جلوگيري ميكند. با اين روش، هر بلاك بعدي اعتبارسنجي بلاك قبلي و در نتيجه كل بلاك چين را استحكام ميبخشد. اين شيوه موجب آشكار شدن دستكاري ها و در نتيجه نمود يافتن ويژگي تغيير ناپذيري به عنوان ويژگي كليدي بلاك چين ميشود.

به یاد داشته باشید:
براي روشن شدن مطلب بايد توجه داشت كه هرچند بلاك چين دربردارنده داده هاي تراكنش هاست، اما جايگزيني براي پايگاه هاي داده، فناوري پيغام دهی، پردازش تراكنش ها يا فرآيندهاي كسب و كار نيست. بلاك چين دربردارنده مدرك تاييد شده تراكنش هاست. هرچند كه بلاك چين در اساس به عنوان يك پايگاه داده براي ثبت كردن تراكنش ها به كار ميرود، اما منفعت هاي آن بسيار فراتر از پايگاه هاي داده سنتي گسترش مييابد.

چه چیزی بلاکچین را برای کسب و کار مناسب میسازد؟

به جاي داشتن بلاك چيني كه به تبادل ارزهاي رمز بنيان با كاربران نامشخص در يك شبكه عمومي تكيه داشته باشد (مانند مورد بيت كوين)، يك بلاك چين براي كسب و كار، يك شبكه خصوصي و مجاز با هويت هاي شناخته شده و بدون نياز به ارزهاي رمز بنيان است.

براي بيشتر فهميدن اين كه يك بلاك چين چگونه در كسب و كار به كار ميرود و براي درك توانايي هاي آن در زير و رو كردن شبكه هاي كسب و كار، لازم است چهار مفهوم كليدي بلاك چين براي كسب و كار را كه در شكل نشان داده است، بفهميد.

بلاک چین چیست و چکار می‌کند؟

دفترکل مشترک

دفتركل ها چيز جديدي نيستند؛ آن ها از قرن سيزدهم براي حسابداري مورد استفاده بوده اند. پدیده جديد در آنها مفهوم دفتركل توزيع شده مشترك است. يك ركورد تغيير ناپذير از تمامي تراكنش ها در شبكه كه همه مشاركت كنندگان در شبكه ميتوانند به آن دسترسي داشته باشند. با بكارگيري دفتركل مشترك، تراكنش ها تنها يكبار ثبت ميشوند و دوباره كاري ثبت تراكنش ها كه ويژگي خاص شبكه هاي كسب و كار سنتي است، حذف ميشود. دفتركل مشترك داراي ويژگي هاي زير است:

» دفتركل مشترك همان سامانه ثبت و تنها مرجع واقعيت است كه همه تراكنش ها را در سرتاسر شبكه كسب و كار ثبت ميكند.

» بين همه مشاركت كنندگان در شبكه مشترك است. از طريق تكثير كردن، هر مشاركت كننده رونوشتي همانند از آن دفتركل را خواهد داشت.

» اساس اين دفتركل بر داشتن مجوز است، يعني مشاركت كنندگان فقط تراكنش هايي را ميبينند كه مجازند نگاه كنند. مشاركت كنندگان داراي شناسه هايي هستند كه آنها را به تراكنش ها پيوند ميدهند، اما آن ها ميتوانند اطلاعات تراكنش هايي را كه ساير مشاركت كنندگان مجازند نگاه كنند، به ميل خود برگزينند.

قراردادهای هوشمند

قرارداد هوشمند، توافق يا مجموعه اي از قانون هاست كه تراكنش هاي كسب و كار را اداره ميكند و در بلاك چين ذخيره و به صورت خودكار به عنوان بخشي از هر تراكنش اجرا ميشوند. قراردادهاي هوشمند ممكن است عبارت هاي قراردادي زيادي داشته باشند كه ميتوانند به صورت جزئي يا كامل خود تحميل يا به هر دو شكل ساخته شده باشند. هدف آنها ارائه كردن امنيتي فراتر از قانون قراردادهاي سنتي و در همان حال كاستن از هزينه ها و تاخير هاي مربوط به آن قراردادهاست.

براي مثال، يك قرارداد هوشمند ممكن است شرايط قراردادي اي را مشخص كند كه تحت آن پول شركت منتقل ميشود يا ممكن است دربرگيرنده اصطلاحات و شرايط بيمه مسافرت باشد، شرايطي كه براي مثال اگر پروازي بيش از شش ساعت تاخير داشته باشد، به صورت خودكار اجرا شود.

اتفاق نظر

در يك شبكه كسب و كار كه در آن مشاركت كنندگان شناخته شده و مورد اطمينان هستند، تراكنش ها ميتوانند به شكل هاي گوناگوني از اتفاق نظر مانند مورد هاي زير، در دفتركل راستي آزمايي و تعهد شوند:

» وظيفه سهم مالكيتي: براي تاييد و اعتبار بخشيدن به تراكنش ها، تاييد كننده بايد درصد مشخصي از ارزش كل شبكه را در اختيار داشته باشد. سهامدار اصلي بايد با كاستن از انگيزه هاي بدافزارها براي حمله هاي مخرب، محافظت روزافزوني در برابر حمله آنها ارائه كند و اجراي حمله ها را بسيار پرهزينه سازد.

» چند امضايي: اكثريتي از تاييد كنندگان (براي مثال، سه از پنج) بايد توافق كنند كه يك تراكنش معتبر است.

» تحمل خطاي بيزانسي كاربردي: الگوريتمي است كه وقتي در بين مجموعه اي از گره هاي محاسباتي (يعني مشاركت كنندگان در شبكه)، يكي از گره ها خروجي اي متفاوت از بقيه در آن مجموعه ايجاد ميكند، براي فرونشاندن كشمكش ها در بين گره ها طراحي شده است.

به یاد داشته باشید:
بلاك چين براي كاربرد در كسب و كار داراي ويژگي «امكان گزينش نوع اتفاق نظر» است؛ روشي براي پياده سازي بهترين ساز و كار اتفاق نظر براي هر بخش از صنعتِ در نظر گرفته شده.

اثبات كار: هزينه اي نالازم براي يك بلاكچِين در كسب و كار
هنگامي كه مشاركت كنندگان ناشناس هستند (مانند دنياي بيت كوين)، متعهد بودن گران ميشود. در شبكه بيتكوين از طريق اثبات كار به اتفاق نظر دست يافته ميشود. اين شبكه هر ماشيني كه رونوشتي از دفتركل را ذخيره كند، براي حل كردن يك معماي پيچيده بر مبناي نسخه دفتر كل خودش، به چالش ميكشد.
ماشين هايي كه رونوشت هايي همانند از دفتركل دارند، گروه كاري تشكيل ميدهند تا معماي داده شده به آنها را حل كنند. نخستين گروهي كه معما را حل كند، برنده ميشود و ماشين هاي ديگر همگي دفتركل هاي خود را با تطبيق دادن با دفتركل گروه برنده، به روز ميكنند. ايده اين است كه اكثريت برنده ميشوند، زيرا براي اين كه نخستين گروهي باشند كه معما را حل كنند، داراي بيشترين توان محاسباتي هستند.
اثبات كار براي بلاكچِين هاي عمومي از قبيل آنچه در بيتكوين استفاده ميشود، سودمند است، اما نيازمند مصرف انرژي الكتريكي و توان محاسباتي قابل توجهي است كه آن را به روشي پرهزينه براي دستيابي به اتفاق نظر تبديل ميكند. صرف چنين هزينه اي در يك شبكه كسب و كار خصوصي كه همه مشاركت كنندگان شناخته شده هستند، لازم نيست.

شناسایی مشارکت کنندگان و نقش آنها

مشاركت كنندگان گوناگون در يك شبكه بلاك چين در كاركرد آن داراي نقش هستند. درباره هر يك از مشاركت كنندگان در زير توضيح داده شده است:

  • كاربر بلاك چين: مشاركت كننده اي (كاربر كسب و كار) با اجازه متصل شدن به شبكه كسب و كار و تبادل تراكنش با ساير مشاركت كنندگان در شبكه است. فناوري بلاك چين در پس زمينه كار ميكند و بنابراين، كاربر بلاك چين از آن هيچگونه آگاهي ندارد. معمولا چندين كاربر در هر يك شبكه كسب و كار وجود دارند.
  • تنظيم گر مقررات: يك كاربر بلاك چين با مجوز هاي ويژه براي نظارت بر تراكنش هايي است كه درون شبكه رخ ميدهند. ممكن است تنظيم گران مقررات از اجراي تراكنش منع شده باشند.
  • توسعه دهندگان بلاك چين: برنامه نويساني هستند كه نرم افزار ها و قرارداد هاي هوشمندي را ميسازند كه كاربران بلاك چين را قادر ميسازد تا تراكنش ها را در شبكه بلاك چين اجرا كنند. نرم افزار ها به عنوان يك مجراي واسط بين كاربران و بلاك چين به كار گرفته ميشوند.
  • متصديان شبكه بلاك چين: اشخاصي كه داراي اختيار و مجوزهاي ويژه براي تعريف، ايجاد، مديريت و مشاهده شبكه بلاك چين هستند. هر كسب و كار در شبكه بلاك چين يك متصدي شبكه بلاك چين دارد.
  • سكوهاي پردازش سنتي: سامانه هاي رايانه اي موجود هستند كه بلاك چين ميتواند آنها را براي افزايش پردازش به كار گيرد. همچنين ممكن است به اين سامانه براي راه اندازي تقاضاها درون بلاك چين نياز باشد.
  • منبع هاي سنتي داده ها: سامانه هاي داده اي موجود هستند كه داده ها را براي تاثير گذاشتن روي رفتار قراردادهاي هوشمند ارائه ميكنند و براي تعيين اين كه چگونه ارتباطات و انتقال داده ها بين داده ها/نرم افزارهاي سنتي و بلاك چين رخ خواهند داد، كمك كننده هستند- از طريق فراخواني API يا شيوه MQ در تبادل پيغام ابري يا هر دوي آن ها.
  • مرجع صادر كننده گواهي ها: نهادي كه گونه هاي مختلف گواهي هاي لازم را براي اجرا در بلاك چين هاي نيازمند مجوز صادر و مديريت ميكند. براي مثال، گواهي ها ممكن است براي كاربران بلاك چين يا براي هر تراكنش صادر شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *